Vårt gröna sortiment

Trädbränsle

Trädbränsle kan vara en produkt från sågverksindustrin, skogsbruket, återvinningsbranschen. En produkt som tagits ur skogen specifikt för energiändamål eller förädlat trämaterial som nått slutet av sin livscykel. Men det är alltid ett koldioxidneutralt biobränsle.

Returträ

Returträ utgörs främst av uttjänt emballage och virke från industrin. Det finns flera olika kvalitetsklasser, som mixas efter önskemål. Bränslet är torrt med en torrhalt på ca 65-85% och väger ca 230 kg/m3s. Energiinnehållet är ca 0,78 MWh/m3s.
För att säkerställa och uppnå god kvalitet på materialet processas en stor del av våra volymer i en virvelströmsseparator (Eddy current). Ej separerat material har en askhalt om ca 2-5%. Med separering uppnår vi lägre akhalter på ca 1%.

Skogsflis

Skogsflis är ett samlingsnamn för grotflis och träddelsflis. Råvaran består av röjnings- och gallringsvirke eller hela okvistade träd samt andra avverkningsrester från barr och lövträd. Produktionen sker med flishuggar i terrängen eller vid upplag. Vid tillredningen anpassas torrhalten till mellan 40 och 70 procent. För att uppnå bästa kvalitet bör man låta materialet torka och barra av innan man kör ihop det i vältor. Därefter flisar flismaskinen i vältan. Skotningen av materialet sker huvudsakligen i maj-september och flisning sker i september-maj. Skogsflisen körs sedan normalt med containerbil till mottagaren. I vissa fall körs dock materialet från skogen med grotbil för flisning på terminal eller hos kund. Materialet har en torrhalt på ca 60% och har ett energiinnehåll på ca 0,9% MWh/m3s.

Bränsleved

Bränsleved är rundvirke som oftast saknar industriell användning, till exempel nedklassat sågtimmer och massaved. Både barr och lövved kan bli bränsleved. Veden lagras på trädbränsleterminaler, där den senare flisas upp till stamvedsflis.